klachtenprocedure

Voorwaarden

Wij doen er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht er toch onverhoopt iets niet naar wens verlopen, dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze:

 • Klachtenregeling

 

Algemeen

ELDC BV hecht aan tevreden relaties en daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over één van onze medewerkers of directie, over onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Het doel van onze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig wijzigingen aan te brengen in het interne beheersing systeem van ons kantoor ter voorkoming van (nieuwe) klachten.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld.

 

Hoe dient u uw klacht in? 

U kunt uw klacht als volgt indienen:

 • Mondeling bij uw relatiebeheerder of bij de directie;
 • Digitaal via de site www.eldc.eu (door hier te klikken kunt u het klachtenformulier downloaden);
 • Schriftelijk bij de directie.

 

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te melden:

 • Uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden;
 • De naam van de medewerker;
 • De reden waarom u de klacht indient.

 

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Wij behandelen uw klacht op de onderstaande wijze:

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zal de directie òf schriftelijk reageren om de klacht af te handelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden, òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;
 • Als de directie in eerste instantie volstonden met een bevestiging van de ontvangst van uw klacht, zal de directie binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, uw klacht afhandelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden;
 • De directie zal bij een reactie op uw klacht aangeven wie of welke afdeling van ons kantoor met de afhandeling van uw klacht belast is geweest;
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zal de directie u aangeven op welke wijze de directie uw klacht wilt afhandelen. Als dat niet direct kan, zal de directie aangeven binnen welke termijn hij verwacht dat de klacht afgehandeld kan worden.

 

Overige aspecten

De directie draagt er zorg voor dat de klant, de eigen medewerker dan wel de andere belanghebbende die met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een klacht heeft gemeld, op geen enkele wijze daardoor in zijn positie wordt benadeeld.

 

Mede in verband met onze kwaliteitseisen zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

Wij hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van ELDC BV

Loading spinner